Označení LASER je akronym z anglického názvu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (zesílení světla stimulovanou emisí záření). Světlo (záření) vyzařované laserem je monochromatické (jednobarevné), úzce směrované, koherentní, polarizované a intenzivní.

Monochromatičnost laserového záření umožňuje selektivně využít rozdílnou transmisi a absorpci různých vlnových délek v očních tkáních. Průchod monochromatického záření optickými soustavami není ovlivňován barevnou chybou smíšeného světla.

Směrování laseru s velmi nízkou divergencí (divergence) a vysoká koherence dovoluje zaostření paprsku do malého bodu. Polarizace nemá při lékařském využití laserů větší význam. Důležitou vlastností laserů je intenzita záření a její možnost regulace.

Excimer laser

Slovo excimer vzniklo spojením částí dvou slov: excited = vybuzení, DIMER = dvoučastice. Excimer je označení pro nestálou molekulu, která vzniká v praxi nejčastěji spojením atomů argonu a flóru při impulzu o vysokém napětí. Nestálá molekula se hned po svém vzniku zase rozpadne zpět na původní součásti a při tomto rozpadu vyzáří určité množství světla v ultrafialové oblasti o vlnové délce 193 nanometrů (nm). Poprvé byly excimer lasery zkoušeny v roce 1975 v USA.

Biologický účinek excimer laseru

Krátké pulsy ultrafialového záření o vlnové délce 193 nm (plynný ARF excimer laser) distribuované na rohovku v energetické hustotě nad 50mJ/cm2 vyvolávají fotochemický děj, jehož výsledkem je ablace kolagenních makromolekul. Absorpce záření vede k tvorbě molekulárních fragmentů a k jejich přeměně na plynnou fázi. Každý puls záření tak ubírá 0,1 - 0,5 mikronů tkáně. Tento jev se nazývá fotoablativní dekompozice nebo fotoablace. Působení laserových paprsků je však doprovázeno vznikem tepla. Operatér tomu brání ochlazováním oka před a po výkonu.

Excimer laser je možné použít ke kontrolované ablaci rohovky, přičemž povrch rohovkové tkáně po ablaci je velmi dobrým podkladem pro následnou epitelizaci. Nerovnoměrnou prostorovou distribucí laserové energie je možné měnit zakřivení přední plochy rohovky a tím lomivost celého oka.